Winter: groothuisbezoeken Winter: groothuisbezoeken

Om een gemeente te zijn die met elkaar in gesprek is, delend in elkaar geloofservaring, zijn er groothuisbezoeken. De opzet is als gebruikelijk: ruimte voor ontmoeting, rondvraag en een onderwerp. Deze keer willen we uitwisselen rondom woorden en voorstellingen over God.

Van 19:30-21:30 uur, locaties volgen later.
Let op, de data zijn iets verschoven ten opzichte van de activiteitenfolder.

  • Woensdag 6 maart 2019: Centrum, Westenesch en Emmermeer; in de consistorie
  • Donderdag 7 maart: Emmerhout, Angelslo en buitengebieden
Kunt u niet op de avond van ‘uw’ wijk bent u altijd welkom bij één van de andere avonden.
 

 
Tafels van hoop

Tafels van hoop


In navolging van maart 2018, willen de gezamenlijke diaconieën van de Grote Kerk en de Kapel op 22 februari aanstaande weer een maaltijd organiseren.

Veel vluchtelingen voelen zich eenzaam, en dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hun helpen om zich hier thuis te voelen.

Komt u ook en laten we met elkaar proberen een fijne middag te beleven met onze gasten.

Inloop vanaf 17:00 uur jeugdgebouw Kapel.

U kunt zich opgeven bij Harma Kleine Deters, of 858724.

 

 
Woensdag-avondgebed Woensdag-avondgebed

Van september tot en met juni is er in het Jeugdgebouw van de Kapel op de laatste woensdag van de maand een woensdagavondgebed, van 19:30-maximaal 20:30 uur.
Een ‘stille’ liturgie, in de zin dat er geen ‘luisteren naar een overdenking’ in zit, maar waar de aangedragen elementen zelf in stilte verbonden en uitgewerkt moet worden. Een opzet die daarom ook bewust zoekt naar elementen uit de media en de nabije cultuur. Een vesper dus, midden in de week een moment van stilgezet worden.

Als elementen: gebed om ontferming met gezongen kyrie, bijbellezing met ‘rijke’ tekst uit de kerkgeschiedenis, inspiratie uit de media, een luisterlied, van klassiek tot modern, en daartussen samen zingen en momenten van stilte. Jaarthema: de zeven gaven van de Heilige Geest:

 

Datum Thema
Woensdag 27 februari 2019 Geloof
Woensdag 27 maart 2019 40-dagen
Woensdag 24 april 2019 Pasen
Woensdag 29 mei 2019 Liefde
Woensdag 26 juni 2019 Eerbied

Nadere informatie: ds. Rob Wijnsma

 
Jong belegen Jong belegen

Een groep veertigers en vijftigers uit de gemeente komt een aantal avonden per jaar bij elkaar om elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over geloven, te delen wat mensen aan inspiratie gevonden hebben met een moment van verstilling en gebed. Veertigers en vijftigers, nog jong maar al enigszins gerijpt; jong belegen dus. Wie zich ook jong belegen voelt en mee wil praten, ontmoeten, delen en verstillen is van harte welkom.

Aanmelden kan bij Tea van den Berg (jeugdouderling) email of ds. Rob Wijnsma email

De eerstvolgende avond staat gepland op donderdag 21 maart 2019 om 19.30 uur bij Gerard en Rita, Winkelakkers 3 in Emmen.

 
Tentoonstelling Breien voor Dorcas Tentoonstelling Breien voor Dorcas

Deze jaarlijkse tentoonstelling is dit jaar op 27 maart van 14.00 - 16.00 uur in het Jeugdgebouw van de Kapel. Graag ontvangen we alles wat er gemaakt is vóór 20 maart.
Inleveren kan bij de Kapel op maandagavond van 19.00 - 21.00 uur en op woensdagmorgen van 08.30 - 10.00 uur.

Er is al heel veel ontvangen aan dekentjes, sokken, truitjes, enz. meer is natuurlijk van  harte welkom.

Voor informatie kunt u terecht bij:

  • Marietje Ham, Landschapslaan 254, tel. 628861
  • Gea Wanders, Houtweg 121, tel. 629975.
Ook kunt u uw spulletjes bezorgen op bovengenoemde adressen.
Wie garen nodig heeft om de spulletjes te maken, mag op de aangegeven tijden en plaatsen ook iets uitzoeken. We hebben een grote voorraad. Garen inleveren mag daar ook, we kunnen het allemaal gebruiken.

 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding

De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.

 
Boekenmarkt

Boekenmarkt

Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:

  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
De eerstvolgende Boekenmarkt staat gepland voor zaterdag 30 maart van 8 tot 14 uur.

 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes

Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.

 
Gebedsgroep Gebedsgroep

Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.

Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 

 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas

Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567

 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.