Versiering voor kerst Versiering voor kerst
Donderdagmorgen 19 december gaan een aantal dames weer Kerststukjes maken. Daarvoor is wel ‘kerstgroen’ nodig, zoals: dennengroen, hulst, e.d. Wie nog de winter-snoei moet doen of ‘kerstgroen’ in de tuin heeft, we willen het graag in ontvangst nemen. Bezorgen bij de kerk kan op woensdagmorgen 18 december of ook op donderdagmorgen 19 december. Vragen? Bel: 06-29371972. De Activiteiten Commissie.
 
Kerstfeest ouderen Kerstfeest ouderen
Over niet al te lange tijd mogen we weer Kerst vieren "de Geboorte van Jezus". Hier willen we bij stilstaan tijdens een viering met de ouderen van onze gemeente. De viering is 17 december om 17.00 uur in het gebouw achter de Kerk. We beginnen met een broodmaaltijd met aansluitend een de viering met zang en een overdenking. We vragen een ieder om zelf voor vervoer te zorgen hetzij familie, buren of een taxi. U kunt zich opgeven d.m.v. van de opgavestrook - deze kan in de bus die in het portaal van de kerk staat of telefonisch bij Dieneke Scheper 644205. Van harte welkom.
 
Advent lezen Advent lezen
Dinsdag 10 en 17 december is er Bijbellezenop de middag. Een eenvoudige vorm: lezen, uitwisselen en weer verder lezen. We lezen uit het begin van het evangelie van Matheus. Van 15:30 tot 16:30 uur in de consistorie. De kerk is open vanaf 15:15 uur. Van harte welkom.
 
Cursus boek Openbaring Cursus boek Openbaring
De afgelopen jaren is er een uitgebreide cursus over het bijbelboek ‘Openbaringen’ geweest. De openbaring van Jezus Christus, gegeven aan Johannes is één machtige openbaring over Israël en de gemeente, door God gegeven aan Zijn Zoon Jezus Christus.
De cursus over het boek Openbaring gaat verder in de vorm van zes themabijeenkomsten;

Dinsdag 24 september om 19.30 is er in de grote zaal: “uitleg nieuwe seizoen boek Openbaring” Israël productentafel aanwezig.

Dinsdag 15 oktober: “Hoe kan ik het boek Openbaring begrijpen”
Dinsdag 12 november: “Hoe kan ik mij voorbereiden op de eindtijd.”
Dinsdag 10 december:“Eindtijd en Israël”.
Dinsdag 14 januari: “Wat betekent hoofdstuk 12 in Openbaring.”
Dinsdag 25 februari:  “Wat was de oorspronkelijke 1e kerk”
Dinsdag 24 maart: “Wat is de grote verdrukking en kunnen we ons voorbereiden op Jezus wederkomst”
Elke keer ’s morgens om 10:00 en ’s avonds om 19:30 uur in de consistorie.
Info: pastor Lodewijk Broekman tel. 06 30031716 of .

 
Festival of Lessons and Carols Festival of Lessons and Carols
Kapella Vocale organiseert op 22 december om 19.00 uur een Festival of Lessons and Carols in de Kapelkerk, Kapelstraat 63 Emmen. Gratis Entree (vrije gift is welkom). Medewerking wordt verleend door: Orgel/piano: Henk Stekelenburg; Trompet: Arnoud Meijers; Lezingen: Frits Rosenbaum; Dirigent: Willy Misker. Allemaal van harte welkom!
 
Jong! Jong!

Jong geloof!

Je bent jongvolwassen,
en je hebt ergens wel iets met God en geloof,
en je wilt daar met leeftijdsgenoten over uitwisselen,
spreken, delen, zoeken, verdiepen, ontmoeten?

Onderstaande data komt de groep bij elkaar om 19.30 uur in de consistorie bij Emmen-Centrum Kapel:

·         12 december 2019

·         9 januari 2020

·         13 februari

·         12 maart

·         9 april

·         14 mei

·         11 juni

 

Je bent van harte welkom!

Voor informatie:
Rob Wijnsma, predikant
Tea van den Berg, jeugdouderling
 
Breien voor Dorcas Breien voor Dorcas
Nog steeds wordt er gebreid voor Dorcas. Ook haak- en naaiwerk is zeer welkom. Zoals truien, vestjes, sokken en dekentjes. Lakentjes en sloopjes willen we eveneens graag hebben. Wie doet er nog meer mee?! Natuurlijk kunnen we allerlei materialen daarvoor gebruiken. Wie heeft er nog breigaren of dekbedhoezen. Van de dekbedhoezen kunnen weer kleine lakentjes gemaakt worden. Al dit materiaal wordt graag in ontvangst genomen op maandagavond tussen 18.30 en 21.00 uur en op woensdagmorgen tussen 08.00 en 10.00 uur bij de Kapel. Vragen? Bel Marietje Ham, tel. 628861 in Angelslo of Gea Wanders, tel. 629975 in Emmerhout.
 
Inzameling van gebruikte kleding

Inzameling van gebruikte kleding
De diaconie zamelt gebruikte kleding in.
 
De ingezamelde kleding wordt voor een deel geschonken aan Stichting Dorcas. Deze organisatie ondersteunt o.a. arme Oost-Europese gezinnen. Ook wordt een deel geschonken aan het Leger des Heils, afdeling Emmen. Het Leger des Heils gaat deze kleding inzetten om gezinnen in Zuid-Oost Drenthe te ondersteunen.

U kunt elke keer dat u de kerk bezoekt uw gebruikte kleding meenemen en deze deponeren in een grote doos, die bij binnenkomst in de Kapel, in de rechter garderobe staat.
 
Boekenmarkt

Boekenmarkt
Iedere woensdagmorgen van 9.00 tot 10.30 uur kunt u boeken inleveren in het Jeugdgebouw van de Kapel. 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de boeken te brengen, dan komen wij het graag ophalen. Neem dan contact op met één van de commissieleden:
  • D. van den Berg, Rotstuin 7, tel. 621068
  • R. Elling, Picardstraat 6, tel. 612500
 
Voorbedebriefjes Voorbedebriefjes
Tijdens het dankgebed in de kerkdienst wordt ook altijd ‘voorbede’ gedaan. De gemeente kijkt in haar midden, en kijkt om zich heen in de wereld en bidt dan tot God, wanneer zij nood ziet, of vreugde, in feite voor alles dat haar aandacht heeft. In het aandragen van gebedsintenties speelt de gemeente een rol.

De diakenen verzamelen gebedsintenties, die dan door de predikant worden meegenomen en verwoord in de voorbeden in de dienst. Daarvoor staat een rieten mand in de hal van de kerk. U kunt daar voor de kerkdienst briefjes indoen met gebedsintenties, die dan in de dienst worden meegenomen.

Bij deze bent u nog eens op deze mogelijkheid gewezen en van harte uitgenodigd om briefjes in te leveren.
 
Gebedsgroep Gebedsgroep
Waarom zouden we bidden met anderen samen? Wat kan het gezamenlijk gebed toevoegen aan het persoonlijke gebed in de binnenkamer? Het is de Here Jezus zelf die aan het gezamenlijke bidden een geweldige belofte verbindt: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden” (Mattheüs 18:19-20). Je vult elkaar aan. Het samen bidden kan zo worden tot een symfonie voor God.
Tweewekelijks komen er mensen bij iemand thuis bij elkaar om te bidden voor de gemeente.
Voor informatie: 
Pastor Broekman  
Telefoon 06 30031716

 
 
Breien voor Dorcas

Breien voor Dorcas
Stichting Dorcas is een christelijke hulporganisatie die in actie komt voor mensen in nood en diepe armoede.
Geïnspireerd door Mattheus 25:31-46 zorgt men voor armen en verdrukten. In heel Nederland wordt door vooral vrouwen- maar ook een aantal mannen- gebreid en gehaakt voor het werk van Dorcas. De dekens, truien, sjaals en nog veel meer gaan voornamelijk naar Oost-Europa, waar ze in de koude winters goed van pas komen. Maar wist u dat het in de bergen van Lesotho, in zuidelijk Afrika, ook heel koud kan zijn? Ook daar zijn mensen blij met het mooie handwerk uit Nederland. Uit onze Kapel-gemeente komt nu het initiatief om warme kleding te gaan breien voor dit mooie doel.

Een ieder die zich geroepen voelt om hier aan mee te doen, wordt verzocht om contact op te nemen, of inlichtingen te vragen bij Marietje Ham, tel. 0591 628861 of Antje Nakken tel. 0591 223567
 
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk

Het vakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk. Vakantie in bijvoorbeeld het F.D. Roosevelthuis in Doorn of Het Bosgoed in Lunteren of een vaarvakantie. Dit zijn vakanties voor ouderen, mantelzorgers met thuiswonende dementerende partner, voor mensen met een beperking.

Belangstelling? U kunt informatie krijgen via het vakantiebureau.nl of één van de diakenen.